Welcome to Biodiversity of Mongolia.............................
name

Lichen of Mongolia

вввМанай дэлхий дээр хагийн хөгжлийн түүхэн хувьслын үр дүнд хэлбэр төрх, өнгийн хувьд гайхамшиштай олон янз 24.000 зүйл тэмдэглэгджээ. Хагын ахны хэлбэр 500 сая жилийн өмнө үүссэн гэж таамаглах үндэс бий. Амьдрах орчин хуурай болсноор мөөг замагтай нэгдэж хамтран амьдрах гол нөхцөл бүрдсэн гэж үздэг. Манай эриний өмнөх 2000 жилийн тэртээ үеэс хүн төрөлхтөн хагийг ахуй амьдралдаа ашиглаж иржээ. Хаг мөөг болон замгаас тогтсон боловч байгальд дангаар орших замаг болон мөөгийн аль алинд байдаггүй цоо шинэ олон шинж чанарыг симбиоз амьдралынхаа явцад үүсэн бий болгожээ. Хагын бүрдүүлэгч мөөг ( микобионт ), бүтцийн хувьд ямагт замгаа ( фикобионт ) ороож байрлах бөгөөд мөөгөн утаслагийн ялгүй хэсэг замгийн эсэд нэвтрэн орсон байдаг. Мөөг, замгийг фотосинтзийн процессын явцын дүнд хуримтлагдсан органик нэгдлийг хүнс тэжээлийн хэлбэр болгон " хооллон " ашиглах замаар зохилдсонг харуулж байна.

Aspicilia changaica

Buellia disciformis

As.esculenta

Aspicilia changaica  N.S. Golubk.  Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Buellia disciformis (Fr.) Mudd Photo by: Enkhtuya Ochirbat

As.esculenta Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Rinodina turfacea

Rhizoplaca chrysoleuca

Peltula zabolotnoji

Rinodina turfacea (Wahlenb.) Korber
Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Rhizoplaca chrysoleuca Sm. Zopf (1905)
Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Peltula zabolotnoji
Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Lecudella wulfenii

Hypogymnia bitterii

Hypogymnia physodes

Lecudella wulfenii
Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Hypogymnia bitterii
Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Evernia mesomorpha

Cladonia amareocarea

Cladonia coccifera

Evernia mesomorpha Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Cladonia amareocarea Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Cladonia coccifera ( L ) Willd. Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Cladonia kanewskii

Cladina stellaris

Cetraria steppae

Cladonia kanewskii  Oksner Photo by: Enkhtuya Ochirbat

Cladina stellaris Photo by: Enkhtuya Ochirba

Cetraria steppae (Savicz) Kärnef. Photo by: Enkhtuya Ochirbat